Crescent Baptist Church
622 N. Gilbert Street
Anaheim, CA  92801
(714) 535-1313
crescentbaptist@sbcglobal.net

Church Calendar

9:30am Bible Study
9:30am WAEC 
Worship Service
11:00am Worship
5:00 Bible Study 
Forum


7:00pm Prayer


 ​
7:00pm Prayer


 ​
7:00pm Prayer

 ​
7:00pm Prayer


 ​
8:00 am
Men's Breakfast


9:30am Bible Study
11:00am Worship 
5:00pm Business Mtg.
9:30am Bible Study
11:00am Worship & Communion NO Evening Meeting
9:30am Bible Stdy
9:30am WAEC 
Worship Service
11:00am Worship
5:00pm Bible Study Forum

9:30am Bible Study
11:00am Worship 
5:00pm Bible Study Forum
8:00 am
Men's Breakfast

7:00pm Prayer


 ​
7:00pm Prayer


 ​
Office Closed
Labor Day
Women's Book 
Club -1:00 pm
Picnic Lunch-noon
7:00pm Prayer


 ​
P     A     S     T     O     R        P     A     T          V     A     C     A     T     I     O     N 
Picnic Lunch-noon
9:30am Bible Stdy
11:00am Worship 
5:00pm Business Meeting
9:30am Bible Study
11:00am Worship 
5:00pm Bible Study Forum
Women's Book Club - 1:00 pm
9:30am Bible Study
11:00am Worship & Communion
NO Evening Mtg.
7:00pm Prayer


 ​
7:00pm Prayer

 ​
Office Closed
Columbus Day
9:30am Bible Study
11:00am Worship 
5:00pm Bible Study Forum
9:00am Planning Meeting
9:00am Planning Meeting